Kérdése van? Hívjon minket! | László Gumiszervíz: +36703215354

Adatvédelmi tájékoztató

1.) Bevezetés

Adatkezelő személye a www.felnitrader.hu/laszlogumi domain névhez tartozó weboldalon

Cég név: László Gumiszervíz

Székhely: 6100. Kiskunfélegyháza, Szentesi út 21.

Telephelyeink:

- 6000 Kecskemét Tatár sor 2

Telefonszám: +36703215354

Email cím: kecskegumi2020@gmail.com

Jelen weblappal kapcsolatban az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A felnitrader.hu/laszlogumi internetes oldalon elérhető tartalmak felhasználója a szolgáltatás saját elhatározáson alapuló igénybevételével elfogadja a László Gumiszervíz szolgáltatási és adatkezelési feltételeit és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelésre a felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor.

A László Gumiszervíz mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát , továbbá kötelezettséget vállal arra , hogy megfeleljen a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változtatásokról időben tájékoztatja az ügyfeleit. Amennyiben az érintettnek kérdése lenne a tájékoztatóval kapcsolatban, azt az adatkezelő elérhetőségein felteheti.

Az adatkezelő a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Az adatkezelő elkötelezett partnerei és ügyfelei személyes adatainak védelmében, továbbá fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogainak tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmassan és körültekintően kezeli és megtesz mindent annak érdekében, hogy az ügyfelei személyes adatai ne sérüljenek.

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti az adatkezelés elveit és bemutatja azokat az elvárásokat melyeket saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

 • 1992. évi LXIII. törvény - személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló (Avtv. adatvédelmi törvény)
 • 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló törvény (Katv.)
 • 2000. évi C. törvény - a számvitelről
 • 2011. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • 2011. évi CVII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Avtv. adatvédelmi törvény)
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („általános adatvédelmi rendelet”)

2.) Definíciók

Érintett:

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Személyes adat:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Hozzájárulás:

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékozottságon alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy részleges kezeléséhez.

Tiltakozás:

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, az adatkezelés megszüntetését és kezelt adatai törlését kéri.

Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatkezelés:

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adattovábbítás:

Ha az adatot meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé teszik.

Harmadik fél:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Nyilvánosságra hozatal:

Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés:

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítás többé nem lehetséges.

Adatzárolás:

Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának végleges vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Adatmegsemmisítés:

Az adatok vagy azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatállomány:

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

3.) Alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

 • ahhoz az érintett hozzájárul
 • azt törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelés minden pontjának meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindig megőrzi annak minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, melyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és ha szükséges naprakészségét, valamint az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

4.) Személyes adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az adatkezelő csak a vele ügyfélkapcsolatban álló természetes- , vagy jogi személyek adatait kezelheti, az általa kezelt adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből az ügyfél / partner jóváhagyása nélkül nem használja fel hírlevél küldésre, direkt marketing célra, és nem adja át harmadik személy részére.

A szolgáltatáson alapuló, az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson vagy törvényi felhatalmazáson alapul.

Amennyiben az adatokat megadó természetes- , vagy jogi személy nem a saját adatait adja meg, az adatokat megadó személy köteles az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.1) A felnitrader.hu/laszlogumi látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás bármikor visszavonható a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, telefonon vagy postai úton küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolása elektronikus úton történik. A személyes adatok módosítása vagy törlése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy postai úton küldött levélben.

Adatkezelés történik: Felhasználói ajánlatkérés beküldése esetén

Kezelendő adatok meghatározása:

 • Felhasználó neve
 • Felhasználó email címe
 • Felhasználó telefonszáma
 • Felhasználó által rögzített megjegyzés
 • Rögzítés ideje

4.2) Az érintettek jogai és érvényesítésük

Adatvédelmi program: A www.felnitrader.hu/laszlogumi az elkötelezettségnek és a vonatkozó törvényeknek való megfelelés biztosítása érdekében olyan adatvédelmi gyakorlatokat vezethet be, mint az adatvédelmi vezetői hálózat kijelölése, oktató és tudatosság növelő programok, az események esetén alkalmazandó protokollok, adatvédelmi értékelések, audit rutinok a folyamat- és rendszer fejlesztéshez.

Egyéni jogok: Az az egyén, aki a www.felnitrader.hu/laszlogumi számára megfelelően meghatározta személyazonosságát, a www.felnitrader.hu/laszlogumi birtokában lévő személyes adatai tekintetében az alábbi jogokat gyakorolhatja:

 • A tájékoztatás kéréshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségére tájékoztatást küldünk.
 • A zároláshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
 • Hozzáférés / adat hordozhatóság: ha a helyi törvények előírják, a www.felnitrader.hu/laszlogumi hozzáférést biztosít a felnitrader.hu/laszlogumi birtokában lévő személyes adatokhoz, beleértve a személyes adat forrására vonatkozó információkat, valamint a www.felnitrader.hu/laszlogumi és a címzettek vagy címzettek azon kategóriái által végzett adatfeldolgozás céljaira vonatkozó információkat, amelyekkel e személyes adatokat közölték.
 • Javítás és törlés: a nem teljes, pontatlan vagy fölösleges személyes adatok javítására vagy törlésére vonatkozó érvényes kéréseket teljesítjük, azzal a kivétellel, hogy a törlés nem végezhető el, ha a www.felnitrader.hu/laszlogumi és az egyén közötti szerződéses viszony, jogi vita vagy egyéb, törvény által előírt megőrzési követelmény az adatok megőrzését írja elő.
 • Ellenvetések: a www.felnitrader.hu/laszlogumi felfüggeszti a személyes adatok feldolgozását, ha az adott személy ellenvetését a hatályos törvények igazolják, például ha az adatok feldolgozása az egyén életét vagy egészségét veszélyezteti. Az egyén élhet tiltakozáshoz való jogával olyan döntések esetén is, amelyeket kizárólag a személyes adatok automatizált feldolgozása útján hoztak meg, és amelyek olyan jogi hatásokat váltanak ki, amelyek jelentős mértékben érintik a kapcsolódó egyéneket, kivéve, ha a döntést kifejezetten az egyén kérte, vagy amikor a feldolgozás a www.felnitrader.hu/laszlogumi és az egyén között fennálló jogi kapcsolat fenntartása vagy teljesítése érdekében szükséges. Az utóbbi esetben az egyén kinyilváníthatja véleményét az automatizált döntésről. Ha a hatályos törvények lehetővé teszik, az egyén élhet tiltakozáshoz való jogával, ha a felnitrader.hu/laszlogumi a személyes adatokat marketingcélokra használja fel.
 • Panaszok: bármely olyan egyén, aki a jelen kötelezettségvállalás egy a felnitrader.hu/laszlogumi általi be nem tartásából eredően szenvedett kárt, panaszt nyújthat be a felnitrader.hu/laszlogumi alábbi elérhetőségeinek valamelyikén: e-mail: kecskegumi2020@gmail.com, telefon: +36703215354, postacím: 6100. Kiskunfélegyháza, Szentesi út 21.
 • Végrehajtás: az az egyén, aki a törvénytelen adatfeldolgozás, illetve a vonatkozó adatvédelmi törvények vagy az Elkötelezettség megszegése miatt szenved kárt, az elszenvedett kárért kártérítésre jogosult a felnitrader.hu/laszlogumi azon európai unióbeli (EU) szervezeti egységétől, amely a személyes adatokat továbbította. Az egyén a vonatkozó jogszabályok és a jelen kötelezettségvállalás által biztosított jogait közvetlenül a személyes adatokat továbbító EU-beli a felnitrader.hu/laszlogumi területén illetékes megfelelő bíróságokhoz vagy más igazságügyi hatóságokhoz fordulva érvényesítheti, és az illetékes adatvédelmi hatóságnál (Magyarország vonatkozásában az adatvédelmi felügyeleti szerv a NAIH, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. – www.naih.hu) közigazgatási jogorvoslatért is folyamodhat. Amennyiben a helyi jogszabályok lehetővé teszik, a felnitrader.hu/laszlogumi a jogviták rendezésének alternatív mechanizmusait kötheti ki.

4.3) Sütik (cookies) kezelése

A legtöbb weboldalhoz hasonlóan a felnitrader.hu/laszlogumi cookie-kat és más hasonló technológiákat használ a webhelyein a felhasználói online élmény támogatására és növelésére.A webhely használatával hozzájárul a cookie-k használatához.

A cookie-k használatáról: A cookie-k kis mennyiségű információt tartalmaznak, amelyek a felhasználók számítógépére töltődnek a webhely meglátogatásakor. A cookie-k ezután visszaküldésre kerülnek webhelyünkre, amely lehetővé teszi, hogy felismerjük az Ön eszközét személyazonosításra nem alkalmas módon.

Eszközének nélkülözhetetlen cookie-kal történő felismerése lehetővé teszi, hogy a webhely segíthessen a hatékony navigálásban, így Ön könnyebben megtalálhatja a szükséges információkat és szolgáltatásokat.

Az analitikus és testreszabási cookie-k lehetővé teszik, hogy a webhely emlékezzen a személyes beállításaira, például a kiválasztott nyelvre, és segítsen az érdeklődési köre kapcsán leginkább releváns információk megtekintésében. Emellett ezek a cookie-k segítenek a webhely karbantartásában és fejlesztésében: információkat nyújtanak arról, hogy a látogatók hogyan találták meg és hogyan használják az oldalakat, valamint hogyan teljesítenek a webhelyek.

Bizonyos esetekben reklám cookie-k használatára is sor kerülhet, hogy a hirdetések relevánsak legyenek a felhasználók számára.

A következő funkciókhoz használhat cookie-kat a weboldal:

 • Webhely-beállítások

A következő típusú „harmadik felek” férhetnek hozzá a weboldalhoz tartozó cookie-k tartalmához, illetve helyezhetnek el saját cookie-kat:

 • A Google Analytics
 • Hotjar

A felnitrader.hu/laszlogumi nem ellenőrzi a harmadik felektől származó cookie-k elhelyezését és hozzáférését. Ellenőrizze a vonatkozó harmadik felek webhelyeit, ha további információkat szeretne kapni ezekről a cookie-król és a velük kapcsolatos választási lehetőségekről.

5.) Személyes adatok tárolása és adatbiztonsága

Az adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési eszközei az adatfeldolgozó székhelyén, valamint a tárhely szolgáltatójánál az EV2 Internet Kft. 1149 Budapest, Róna út 120-122. által működtetett szerverein találhatóak meg.

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok

 • Csak az arra felhatalmazott személyek kezelhessék
 • Hitelessége és hitelesítése biztosított legyen
 • Változatlansága igazolható legyen
 • A jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen

Az adatkezelő olyan műszaki szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított adatok, protokolltól (ftp, e-mail, web, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy információ felderítésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden elvárható óvintézkedést. A rendszert megfigyeli annak érdekében , hogy minden biztonságos eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgáljon minden biztonsági esemény esetén. A rendszer megfigyelése ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedéseket, és azok hatékony ellenőrzését is.

6.) Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik személy adatait adta meg vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az adatkezelő jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: www.naih.hu