SOSTyre Gumiszerviz - Zotik Bt.
4552. Napkor, Orosi utca 89.
+36 20-5000-020
sostyre@gmail.com